Luare in evidenta/Documente necesareÎnregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau a punctului de lucru în raza caruia îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri în acea localitate.

Documente necesare pentru înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca

a) actul de identitate
b) actele de studii si de calificare
c) carnetul de munca, în cazul persoanelor provenite din munca
d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale
e) adeverinta eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din activitati autorizate sau realizeaza venituri din activitati autorizate mai mici decat îndemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii
f) dosar plic

Documente necesare pentru acordarea indemnizatiei de somaj

A) în cazul persoanelor provenite din munca :

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actele de studii si de calificare, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj.
h) carnetul de munca în, original si copie, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele an care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu la ultimul angajator;
i) adeverinta eliberata de angajator din care rezulta dupa caz:
- daca angajatorul înregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj
- perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade
- daca angajatorul se regaseste în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.

A1) In cazul persoanelor provenite din munca la care reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora, mai sunt necesare si urmatoarele acte:

j) copie de pe hotarârea definitiva de reintegrare în munca, atunci când reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost încadrat în munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
k) dovada din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii în care persoana a fost încadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;
l) declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate în cautarea unui loc de munca, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea în munca nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului, urmând ca agentia sa verifice la organele competente, veridicitatea declaratiei.
m) dosar plic

B) în cazul pensionarilor de invaliditate care îsi redobândesc capacitatea de munca :

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actele de studii si de calificare, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj.
h) carnetul de munca în, original si copie, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele an care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu la ultimul angajator;
i) decizia de revizuire medicala, în original si copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din care sa rezulte redobândirea capacitatii de munca;
j) adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior , respectiv din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;

k) dosar plic

C) în cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actele de studii si de calificare, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj.
h) carnetul de munca în, original si copie, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele an care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu la ultimul angajator;
i) dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator;
j) declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate în cautarea unui loc de munca, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmând ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.
k) act din care sa rezulte data încetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu.
l) dosar plic

D) în cazul persoanelor care au cel putin vârsta de 18 ani si au încheiat contract de asigurare pentru somaj:

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actele de studii si de calificare, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj.
h) copie a contractului de asigurare pentru somaj încheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca în raza careia îsi au domiciliul sau resedinta.
i) carnet de munca original+copie xerox
j) dosar plic

E) în cazul absolventilor institutiilor de învatamânt, în vârsta de minim 16 ani, care într-o perioada de 60 zile de la absolvire, nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actul de absolvire a formei respective de învatamânt, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe proprie raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului.
h) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data înregistrarii persoanei în evidentele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în munca la un furnizor de dervicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.
k) dosar plic

F) în cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani care, nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de identitate, în original si copie;
b) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de casatorie,în original si copie, unde este cazul;
e) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;
g) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indemnizatia de somaj.
h) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului.
k) dosar plic